Административни сгради

Народно събрание на Република България

Изградена пожароизвестителна система 2002 г. и система за евакуационно осветление 2009 г.