Пожароизвестителни системи

„Протех“ предлага най-иновативните пожароизвестителни системи и компоненти от световните лидери в сферата – Schrack Seconet и Siemens. Екипът ни притежава богат опит в проектирането, изграждането, монтирането и поддръжката на предлаганите пожароизвестителни системи. Ние ще намерим оптимално и специфично решение за всякакъв вид сгради.

пожароизвестителни системи

Какво трябва да знаете за този вид системи? Те се състоят от пожароизвестителен панел, датчици или детектори (могат да бъдат оптично димни, топлинни, лъчеви, пламъчни и комбинирани), които подават сигнал към панела. Към него информация подават и ръчните пожароизвестители. Панелът управлява сирени и изпълнителни звена посредством специално окабеляване, устойчиво на пожари, както и акумулаторни батерии, в случай на липса на електрозахранване.

Какви пожароизвестителни системи съществуват?

Различават се два типа системи – конвенционални и адресируеми пожароизвестителни системи. Първите се използват най-вече при малки сгради. Преимуществата на конвенционалните инсталации са ниската цена за закупуване, монтаж и експлоатация, както и доказаната им надеждност. При задействане на датчик, пожароизвестителният панел показва зоната, където е възникнал проблем (обикновено един етаж от сграда е една зона), но точната локация се определя допълнително.

Адресируемите пожароизвестителни инсталации са по-прецизни, тъй както всеки датчик е снабден с идентификатор, а това позволява точно локализиране на пожара. Тези системи се ползват при големи площи или многоетажни сгради. Те позволяват непрекъснато наблюдение на изправността на датчиците, поддържат пълна информация за изправността на системата и архив на възникнали събития и дефекти, позволяват допълнително поставяне на нови устройства.

Най-важното при изпълнението на системата е правилното зониране на сградата. Това способства за по-лесна детекция на мястото на пожара и създаване и изпълнение на схемата за евакуация на хора при възникване на проблем. За целта специалистите разделят обекта на подходящи подобекти, а при достатъчно добре разделяне на сградата, локализацията на пожара става светкавично. Отчитат се и фактори като евакуационни пътища, етажност, предназначение на сградата и концентрация на хора, стълбища и стълбищни площадки. Всички тези компоненти се взимат предвид при проектирането и инсталирането на системата.